Wyspa Malucha - program nauczania

Wyspa Malucha realizuje program zatwierdzony przez MEN i dostosowany do założeń Podstawy Programowej wychowania dla Punktów Opieki Dziennej, Klubów Malucha . Odpowiada, też zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku oraz Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w przedszkolu opierając naszą pracę edukacyjną na podręcznikach wydawnictwa MAC dla odpowiednich grup wiekowych.

Ponadto, nasz klubik Wyspa Malucha wykorzystuje wiele innowacyjnych metod, które pozwalają na szybkie przyswajanie języka obcego przez najmłodszych. Nasz program został opracowany w taki sposób, by był maksymalnie skuteczny, jednocześnie zachęcając dzieci do nauki poprzez zabawę.

Programy, według których pracujemy

Odpowiednie zaplanowanie nauki w przypadku najmłodszych jest niezwykle istotne. Powinno ono odbywać się z zastosowaniem sprawdzonych, a jednocześnie profesjonalnych metod, opracowanych przez pedagogów i psychologów, doświadczonych w pracy z dziećmi. W naszym klubiku realizujemy Program Wychowania autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Wspomaga on rozwój różnych, uzupełniających się typów aktywności dziecka. Program kształtuje kompetencje kluczowe, które odkrywamy w dziecięcych aktywnościach:

  • aktywność artystyczna,
  • aktywność językowa,
  • aktywność poznawcza,
  • aktywność społeczna,
  • aktywność ruchowa,
  • aktywność zdrowotna.

Metody, z których korzystamy

‘Metoda Dobrego Startu” autorstwa Marty Bogdanowicz (jednoczesne rozwijanie wielu funkcji np.
wzrokowych, słuchowych, językowych),
„Odmienna metoda nauki czytania” Ireny Majchrzak (całościowe, intuicyjne czytanie wyrazów),
„Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda zabawy
matematycznej),
“Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne (rozwijanie przez ruch – świadomość własnego ciała),
“Metoda gimnastyki twórczej” (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa),
“Burza mózgów” metoda twórczego myślenia J. Osborne (narodziny własnej kreatywności,
pomysłowości),
“Metoda aktywnego słuchania muzyki” B.Strauss (przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej),
Metoda Carla Orffa (rozwijanie inwencji twórczej),
Pedagogika zabawy Klanza (wyzwalanie radości i spontaniczności),
elementy pedagogiki Marii Montessori,
a także inne pomoce dydaktyczne oraz programy wspomagające, akceptowane przez MEN.

Metody, z których korzystamy w codziennej pracy z dziećmi

Metoda Dobrego Startu autorstwa Marty Bogdanowicz realizowane przez Wyspe Malucha jednocześnie
rozwija funkcje językowe i funkcje spostrzeżeniowe (wzrokowe, słuchowych, dotykowych, motorycznych i

kinestetycznych) oraz współdziałania między nimi, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to
funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Metoda odmiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak
Podstawowe założenia odimiennej metody nauki czytania są następujące:
wprowadzanie dziecka w świat słów powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier, przynoszących
radość i satysfakcję,
celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych
znaczenia oddzielnych liter, dlatego dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a następnie litery, z
których są zbudowane,
dziecko na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter – alfabet; wie, że wszystkie wyrazy
można stworzyć wykorzystując znane już mu litery.

Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci do
podjęcia nauki w szkole. Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w
jeden proces:
intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na
lekcjach matematyki.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu
rozwoju psychoruchowego dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju. Podstawowym założeniem tejże
metody jest rozwijanie przez ruch:
świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
świadomości przestrzeni i działania w niej,
dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
Metoda ta nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza
ćwiczącego, jego pomysłowość, fantazja, oraz doświadczenie ruchowe. Operuje się tu zadaniami
ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo – naśladowczym,
inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, groteską, kanonami ruchowymi, ćwiczeniami
muzyczno-ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych oraz muzyki żywej i mechanicznej,
zabawami rytmiczno-tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych, które komponuje się
następnie w małe układy.

Metoda twórczego myślenia J Osborne – „Burza mózgów”.
Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają
prawo zgłaszać swoje pomysły, ponieważ nie podlegają one ocenie co jest bardzo istotne w pracy z
dziećmi. Metoda twórczego myślenia polecana jest w codziennej pracy z dziećmi, gdyż:
wspaniale integruje grupę,
rozwija fantazje,
rozbudza dziecku wyobraźnie twórczą.

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn.
słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez
nauczyciela.

Metoda Carla Orffa
Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania
inwencji twórczej. Zarówno muzyka, jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w
konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów.

Pedagogika zabawy Klanza Nazwa tej metody nasuwa skojarzenia: „coś jest przyjemne, coś wyzwala spontaniczność, coś wyzwala radość”. Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

Elementy pedagogiki Marii Montessori
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego
oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu
indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy,
umiejętności oraz współdziałania w grupie.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

REALIZUJEMY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
ZAJĘCIA PROGRAMOWE ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA UZUPEŁNIONE ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI
Korzystamy z bogactwa metod:
elementów muzykoterapii,
elementów bajkoterapii.
ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO DLA WSZYSTKICH DZIECI
W Wyspie Malucha dbamy o wszechstronny rozwój dzieci pod okiem specjalistów.W ramach czesnego nasi podopieczni mogą brać udział w następujących zajęciach:
WARSZTATY ARTYSTYCZNE,
zajęcia umuzykalniające– rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej oraz gry na instrumentach,
rytmika– zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchów oraz umiejętność rozumienia i postrzegania świata sztuki,
zajęcia plastyczne– mają na celu doskonalić sprawności manualne, usprawniać motorykę, kształtować orientację przestrzenną i rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową,
zajęcia teatralne– przełamują nieśmiałość dzieci, wzbogacają ich słownictwo i kształtują kontrolę nad własnym ciałem,
zajęcia muzyczne– doskonalą percepcję słuchową i wrażliwość na dźwięki, uczą rozpoznawania dynamiki i nastroju danego utworu, integrują dzieci,
zajęcia z wymowy– dążą do wykrycia ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych i poprawienia wymowy,
gimnastyka– stanowi połączenie gimnastyki ogólnorozwojowej z gimnastyką korekcyjną, dzięki czemu zapobiega wadom postawy,
grupowe zajęcia z dogoterapii– poprawiają komunikację, wzbogacają słownictwo i mowę.Dzieci przełamują lęki, rozwijają funkcje poznawcze, stymulują zmysły oraz ćwiczą koncentrację.Dogoterapia uczy samodzielności i odpowiedzialności za siebie i psa.Wpływa na stan emocjonalny, łagodzi stres i samotność, relaksuje.

Klubik Wyspa Malucha
już teraz zaprasza do rekrutacji na rok
2024 / 2025!

Nasza placówka to miejsce, w którym maluchy mają szansę na zdrowy rozwój i nabywanie nowych umiejętności,
a także na miłe spędzenie czasu w gronie swoich rówieśników.

Zabawy tematyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia językowe